Правна информация

Всяко лице, което получи достъп до уеб сайта на Здравноосигурителна каса FiHealth АД (ЗОК FiHealth АД) в worldwide web (www.fihealth.bg), се съгласява със следното:

Използване на уеб сайта на Здравноосигурителна каса FiHealth АД

Цялото съдържание на уеб сайта на ЗОК FiHealth АД е предмет на авторско право със всички запазени права. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уеб сайта на ЗОК FiHealth АД при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от уеб сайта на ЗОК FiHealth АД не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уеб сайта на ЗОК FiHealth АД без предварително писмено разрешение на Здравно осигурителна каса FiHealth АД.

Без обвързаност

Тъй като ЗОК FiHealth АД полага разумни усилия да събере информация от източници, за които счита, че са достоверни, ЗОК FiHealth АД не заявявя, че информацията или мненията, съдържащи се в нейния уеб сайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържаща се в уеб сайта, се предоставят от ЗОК FiHealth АД само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие.

Без гаранции

Информацията и мненията, съдържащи се в уеб сайта на ЗОК FiHealth АД, се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се.

Ограничения на отговорността

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, ЗОК FiHealth АД не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб сайтове чрез уеб сайта на ЗОК FiHealth АД.

Свързани уеб сайтове

Когато получите достъп до други страници чрез уеб сайта на ЗОК FiHealth АД, Вие можете да излезете от уеб сайта на ЗОК FiHealth АД. ЗОК FiHealth АД не е правила преглед на който и да е уеб сайт, свързан с уеб сайта на ЗОК FiHealth АД, и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уеб сайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уеб сайт.

Местни законови ограничения

Уеб сайтът на ЗОК FiHealth АД не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уеб сайта на ЗОК FiHealth АД са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уеб сайта на ЗОК FiHealth АД.